Een nieuw liedboek

liedboekPrecies veertig jaar na de introductie van het Liedboek voor de Kerken, heeft de PKN in mei 2013 een nieuw liedboek geïntroduceerd: Zingen en bidden in huis en kerk. Ter vervanging van het oude liedboek. Het afgelopen jaar hebben we af en toe al eens een lied gezongen uit deze nieuwe bundel. Vaak op een los blaadje of afgedrukt in de liturgie. Pas geleden heeft de kerkenraad besloten om deze nieuwe liedboeken aan te schaffen. Zondag 18 mei hebben we officieel onze nieuwe liedboeken in gebruik genomen tijdens onze wekelijkse zondagmorgendienst.

Het nieuwe liedboek heet: Zingen en bidden in huis en kerk. Zoals de naam aangeeft is dit nieuwe liedboek breder bedoeld dan alleen als bundel voor de kerkdiensten. Naast liederen zijn er ook gedichten, gebeden en andere losse teksten opgenomen in het liedboek, om alleen of samen te lezen. Het is een persoonlijk liedboek. Te gebruiken op elke dag van de week. Uit en thuis, alleen, samen, als gezin en in de kerk. Het is dus niet alleen bedoeld om uit te zingen in de kerk. Het is een gebruiksboek voor alle seizoenen van het leven, voor jong en oud.

Er staan 1016 liederen in, die in 8 categorieën te onderscheiden zijn. Allereerst zijn er de Psalmen, die rijke schat aan liederen uit het Oude Testament, geestelijk erfgoed van het Bijbelse Israël. De 150 psalmen, zoals we die tot nu toe kenden. Maar er is nu een aanvulling. Bij verschillende psalmen worden ook varianten aangeboden, andere zangwijzen van dezelfde psalm, berijmd en onberijmd, andere muzikale vormen om de psalm tot klinken te brengen, voor de gemeente, met de cantorij, in beurtzang, met andere instrumenten.

De tweede categorie is ongeveer de helft van het aantal gezangen dat in het oude liedboek stond, zoals we die sinds 1973 in onze kerken gebruiken.

Een brede selectie uit het ‘oude’ liedboek. Met soms hier en daar een correctie in tekst of muziek.

In de derde plaats staan er liederen in uit verschillende kerken, tradities en bewegingen. Dit omdat de gemeente op veel plaatsen letterlijk en figuurlijk veelkleuriger is geworden. Onder andere liederen van Sytze de Vries, Huub Oosterhuis en liederen uit de evangelische beweging zijn opgenomen.

In het nieuwe liedboek zijn ook heel wat liederen opgenomen uit het buitenland. Liederen uit de Engelse zangcultuur, liederen uit Duitstalige landen en uit Scandinavië. Maar ook liederen uit Taizé en Iona. Sommige van deze liederen zijn ook vertaald in het Nederlands.

Verspreid door het liedboek zijn ook heel wat kinder- en jeugdliederen opgenomen. Ook dat is nieuw. Liederen voor kinderen en jongeren, die proberen aan te sluiten bij hun belevingswereld.

Het nieuwe liedboek bevat ook een aantal typisch liturgische gezangen:

acclamaties, kyrie- en glorialiederen en nog vele anderen. Liederen specifiek bedoelt voor de liturgieviering. De zevende categorie bestaat uit overig materiaal, waaronder canons en liederen op Bijbelverzen.

Tenslotte zijn door het hele liedboek heen losse teksten opgenomen. Teksten, gedichten, gebeden uit de kerkgeschiedenis, woorden voor pastoraat en kringwerk. Al deze acht categorieën kunnen we in de verschillende hoofdstukken van het nieuwe liedboek terug vinden.

Elke tijd vraagt om eigentijdse taal en muziek. Dat is waar het nieuwe liedboek in wil voorzien. De diversiteit aan liederen die zijn opgenomen wil recht doen aan de uiteenlopende stromingen in onze protestantse kerken. Liederen uit verschillende windstreken, met een variatie aan tekst, toon en melodie. Zoals achter op het nieuwe liedboek staat:

Een lied van geloof,

Een lied van blijdschap

Een lied van vreugde

Een nieuw lied

Een lofzang

Een lied van liefde

Een lied van geluk

Een lied van bemoediging

Een lied van troost

Een psalm

Een lied van genade

Een lied van dankbaarheid

Zo lang ik leef zal ik zingen.

Zo lang wij ons geloof vieren in huis en in de kerk, zullen we met elkaar zingen. Niet voor niets zegt Paulus: “Zing met heel uw hart!” (Kolossenzen 4: 16).

We zijn een zingende gemeenschap. We blijven zingen van ons geloof. We zingen oude en nieuwe liederen van geloof, hoop en liefde.

Hopelijk mag dit nieuwe liedboek daar een bijdrage aan leveren.

Laten we blijven zingen met heel ons hart ter ere van God, onze Heer!

Geef een antwoord