Wie van plan is te gaan trouwen komt voor de vraag te staan: speelt ook het christelijk geloof een rol in onze relatie en willen we daar uiting aan geven door op onze trouwdag naar de kerk te gaan? Deze vraag moet je goed overwegen. Soms liggen geloof en kerk je na aan het hart, soms staan ze wat verder van je af. Soms is de één veel met vragen over het geloof bezig en de ander niet. De voorbereiding op je huwelijk kan een goed moment zijn om eens met elkaar in gesprek te gaan. De predikant en/of priester zijn graag bereid je daarbij te helpen.

Een huwelijkszegen in de kerk
Trouwen doe je in het gemeentehuis; daar zeg je ‘ja’ tegen elkaar. Daar wordt de juridische kant van het huwelijk geregeld, een overeenkomst tussen twee mensen die met elkaar verder willen. In de protestantse kerk gaat het niet zozeer om de juridische kant van het huwelijk, maar over de liefde. De liefde van God voor ons mensen, de liefde van mensen voor God en de liefde van mensen voor elkaar, waarvan het huwelijk een bijzondere uitdrukking is. Dat mag in een huwelijksdienst naar voren komen in woorden, gebeden, gedichten, gebaren en muziek.

Een oecumenisch huwelijk (bijvoorbeeld protestant/rooms-katholiek)
De huwelijksopvattingen van de Protestantse kerken en de Rooms-katholieke kerk lopen uiteen. In Frankrijk is het oecumenisch huwelijk voor iemand van protestantse huize een bekend fenomeen, voor iemand van rooms-katholieke huize minder, simpelweg omdat er veel meer rooms-katholieken zijn dan protestanten. In Nederland is de verhouding anders verdeeld. Wil je in Frankrijk of Nederland trouwen in een oecumenische huwelijksdienst dan zal een en ander in overleg met de priester en dominee moeten gebeuren. In de Protestantse traditie wordt het burgerlijk huwelijk erkend als huwelijk. Daarom heet een huwelijksdienst daar ook een bevestiging en inzegening van het huwelijk.
In de Katholieke kerk is het huwelijk een sacrament, een bijzondere kerkelijke handeling. Het eigenlijke huwelijk wordt daarom ook in de kerk gesloten, nadat je het burgerlijk huwelijk in het stadhuis hebt gesloten. Wanneer je een oecumenische viering wilt, en je wilt het huwelijk ook officieel door de Katholieke kerk erkend zien, moet je dat aanvragen bij de hogere kerkelijke autoriteiten (‘dispensatie’). Als je die erkenning niet nodig vindt, dan hoef je die procedures niet te doorlopen.
Dit alles staat een oecumenisch huwelijk gelukkig niet in de weg, integendeel. Liefde overstijgt alle kerkelijke grenzen. Een oecumenische viering is een mooie gelegenheid om twee verschillende tradities (en wellicht ook vanuit twee verschillende nationaliteiten) bij elkaar te laten komen. Door met elkaar in gesprek te gaan kun je zoeken naar wat jullie hierin bindt. Je kunt de predikant en/of priester vragen hierover met jullie mee te denken.

Voorbereidingsgesprekken
Aan de huwelijksdienst gaan doorgaans twee à drie voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Na de kennismaking (als die nog niet eerder heeft plaats gevonden) komt tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten in de eerste plaats de motivatie aan de orde. Waarom willen jullie in de kerk trouwen? Wat hopen of verwachten jullie van de dienst? Wat is je relatie tot de kerkelijke gemeente? Verder wordt uitvoerig ingegaan op de keuze van een geschikte Bijbellezing voor de dienst. Uiteraard is er veel ruimte voor eigen inbreng, met name in de keuze van de liederen en de verdere invulling van de dienst. Misschien heb je een geschikt gedicht, wil een familielid graag een Schriftlezing doen, of kan aan vrienden een muzikale bijdrage worden gevraagd. Bovendien kan de dienst tweetalig van opzet zijn (Nederlands-Frans). De dienst moet zoveel als maar mogelijk is ‘jullie’ dienst zijn.

Het aanvragen van een huwelijksviering
In de protestantse kerk geeft de kerkenraad toestemming voor de huwelijksviering. Je hoeft hiervoor niet per se lid te zijn van de ERN, maar enige relatie met een andere kerkelijke gemeente (bijvoorbeeld in Nederland) wordt wel verondersteld. Als je trouwt in de kerk, doe je dat niet los van de kerk als geheel, het is geen losstaande religieuze ceremonie. De huwelijksdienst maakt als het ware deel uit van het leven en het geloof van de gemeente. Kortom: trouwen in de kerk doe je niet in je eentje, maar altijd in verband met de kerk als geheel.
Voor het aanvragen van een huwelijksviering of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de predikant. Met haar kun je ook overleggen over de datum en het kerkgebouw. Het is noodzakelijk dit in een zeer vroeg stadium te doen. Het mooiste is het, als er dan nog ruimte is om te schuiven met de datum. Dat voorkomt teleurstellingen.
Als lid van onze gemeente kun je de dienst houden in de Eglise Luthérienne de la Trinité te Parijs. Je bent echter vrij om zelf een ander kerkgebouw te huren voor de dienst.