Bijzondere diensten

In een mensenleven zijn er verschillende ‘scharniermomenten’, gebeurtenissen op de levenslijn van een mens die een overgang markeren. Denk daarbij aan geboorte, het opgroeien van kind naar volwassene, trouwen en rouwen.
Deze momenten laat de kerk niet ongemerkt voorbij gaan. De Nederlandse gemeente biedt verdieping van deze momenten, ruimte om stil te staan bij de zin en betekenis van een nieuwe levensfase. Met gepaste woorden en rituelen kan hier uitdrukking aan worden gegeven rondom doop, zegening, belijdenis, huwelijk en uitvaart.

Doop

Een van de indrukwekkende en betekenisvolle sacramenten van de protestantse kerk is de doop. De doop is de grondslag van het christen-zijn: ‘Door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt.’ (I Kor. 12:13). Hiermee wordt bedoeld, dat dit ritueel, deze doophandeling, de gelovigen verbindt met Jezus, die zelf de weg van de doop ging. Door de doop worden mensen opgenomen in de gemeente van Christus. Het is een teken van Gods verbondenheid met mensen, van zijn liefde en genade.
Lees verder voor meer informatie over de doop.

Zegening

Ouders kunnen er voor kiezen om de keuze voor de doop over te laten aan hun kind. Die kan dit op latere leeftijd doen, wanneer hij of zij mondig genoeg is om zelf zijn of haar geloof te belijden. Dat kan in de vorm van een kinderdoop, vanaf ongeveer zes jaar, maar ook als volwassendoop. Om toch stil te staan bij de vreugde en blijdschap rondom de geboorte van een kind, te midden van de gemeente, is er de mogelijkheid van een zegening. Een ritueel waarbij de pasgeborene wordt gezegend.
Lees verder voor meer informatie over de kinderzegen.

Belijdenis

De kerk biedt de mogelijkheid om te midden van de gemeente ons geloof in God te bevestigen. Dit is ‘belijdenis doen’. Wanneer je als kind gedoopt bent, hebben je ouders ‘ja’ gezegd. Belijdenis doen is deze belofte beamen vanuit je eigen geloof. Je spreekt nu zelf in het openbaar uit dat het geloof in God betekenis heeft voor je leven. Je zegt nu zelf ‘ja’ tegen God. Een bijzonder moment, dat we met elkaar willen vieren.
Lees verder voor meer informatie over belijdenis doen.

Trouwviering

Wie van plan is te gaan trouwen komt voor de vraag te staan: speelt ook het christelijk geloof een rol in onze relatie en willen we daar uiting aan geven door op onze trouwdag naar de kerk te gaan? Deze vraag moet je goed overwegen. Soms liggen geloof en kerk je na aan het hart, soms staan ze wat verder van je af. Soms is de één veel met vragen over het geloof bezig en de ander niet. De voorbereiding op je huwelijk kan een goed moment zijn om eens met elkaar in gesprek te gaan. De predikant en/of priester zijn graag bereid je daarbij te helpen.
Lees verder voor meer informatie over trouwvieringen.

Uitvaart en rouw

Wanneer een dierbare door de dood is weggenomen, wordt in woord en gebaar tot uitdrukking gebracht, dat God trouw blijft, over de grens van de dood heen. In hun pijn en verdriet om het gemis is God de nabestaanden nabij met zijn troost en zegen. Het afscheid van en de rouw om een gestorvene worden getekend door de verbondenheid in Christus die de dood voorgoed heeft overwonnen. Wie met Hem gestorven is, zal met Hem opstaan tot nieuw en eeuwig leven.

Neem gerust contact op met de predikant rondom het overlijden van een dierbare. Samen met de nabestaanden kan de predikant zorgen voor een passende invulling van het afscheid van de overledene.