Een van de indrukwekkende en betekenisvolle sacramenten van de protestantse kerk is de doop. De doop is de grondslag van het christen-zijn: ‘Door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt.’ (I Kor. 12:13). Hiermee wordt bedoeld, dat dit ritueel, deze doophandeling, de gelovigen verbindt met Jezus, die zelf de weg van de doop ging. Door de doop worden mensen opgenomen in de gemeente van Christus. Het is een teken van Gods verbondenheid met mensen, van zijn liefde en genade.

Doop van kinderen
In de christelijke traditie is de zuigelingendoop gebruikelijk, naast de volwassendoop. Ook in onze gemeente vindt de zuigelingendoop plaats: enige tijd na de geboorte wordt de baby gedoopt. Dit is een feestelijke gebeurtenis, waarbij gevoelens van dankbaarheid en vreugde een rol spelen. Aan deze gevoelens worden in gebeden, liederen en gedichten uitdrukking gegeven.
Bij de doop van hun kind zijn het de ouders die in geloof hun kinderen naar het doopvont brengen. Op grond van hun geloof wordt het kind gedoopt. De doop is daarmee een waardevol en bijzonder moment aan het begin van een mensenleven. Na de doop ontvangt de baby dan ook de zegen als teken van Gods nabijheid en verbondenheid.

Doop van oudere kinderen en volwassenen
Het belijden van je geloof en het uiten van de wens gedoopt te worden wordt bij een volwassendoop door de dopeling zelf uitgesproken: je belijdt jouw geloof en op basis daarvan wil je gedoopt worden. De doop is zo een zichtbaar teken van jouw geloof. Ook oudere kinderen (ongeveer vanaf zes jaar) kunnen de wens gedoopt te worden zelf uitspreken en zo actief bij hun doop betrokken zijn. Bij de volwassen-/kinderdoop wordt voornamelijk verwezen naar het Bijbelse verlangen van navolging van de Heer en de vernieuwing van het leven. Hierin spelen aspecten als de gaven van de Geest en het getuige van Christus zijn mee.

Het aanvragen van de doop
Wie gedoopt wil worden of zijn kind wil laten dopen, kan daarvoor contact opnemen met de predikant. Via haar kan een verzoek aan de Kerkenraad worden gericht. De predikant zal met jullie de doop voorbereiden en overleggen over een geschikte datum, waarbij uit wordt gegaan van de eerste, derde en (eventueel) vijfde zondag van de maand.